Algemene Voorwaarden – JouwFotoPrint

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de klant producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door JouwFotoPrint worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en JouwFotoPrint;

 2. De klant: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

 3. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

 4. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de klant of JouwFotoPrint in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 6. JouwFotoprint: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;

 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen JouwFotoPrint en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en JouwFotoPrint gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – JouwFotoPrint

JouwFotoprint is onderdeel Allprint te Dokkum, de gebruiker van deze algemene voorwaarden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01063586.

E-Mailadres: info@jouwfotoprint.nl

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van JouwFotoPrint en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen JouwFotoPrint en klant.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant digitaal beschikbaar gesteld. De klant dient tijdens de bestelling akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. De klant kan deze algemene voorwaarden zelf opslaan of uitprinten.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als JouwFotoPrint gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een indicatieve weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden JouwFotoPrint niet.

 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt JouwFotoPrint onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door JouwFotoPrint is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft JouwFotoPrint passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal JouwFotoPrint daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. JouwFotoPrint kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien JouwFotoPrint op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. JouwFotoPrint zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. het e-mailadres van JouwFotoPrint waar de klant met klachten terecht kan;

 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. Alle producten zijn tot stand gebracht overeenkomstig met specificaties van de koper. Het betreft een maatproduct. Derhalve kan zij de producten van persoonlijke aard niet worden teruggezonden hetzij worden herroepen.

 1. Mocht JouwFotoPrint de bestelling niet accepteren, zal JouwFotoPrint het langs elektronische weg door de klant aangeleverde materiaal verwijderen. Eventuele informatiedragers en/of fysieke documenten zal JouwFotoPrint vernietigen tenzij de klant het materiaal retour wenst te ontvangen. Retourzending vindt slechts plaats op kosten van de klant. Verzendkosten dienen door de klant op verzoek van JouwFotoPrint alvorens tot verzending wordt overgegaan voor verzending door JouwFotoPrint te worden betaald.

Artikel 7 – Verzuim/aansprakelijkheid

 1. Indien JouwFotoPrint ter zake van de nakoming van de overeenkomst in verzuim geraakt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding zal JouwFotoPrint terstond het eventueel vooruit betaald bedrag aan de klant restitueren.

 2. In geval JouwFotoPrint met de nakoming van de overeenkomst in verzuim is geraakt en de klant de overeenkomst op die grond niet ontbindt maar nakoming verlangt, heeft JouwFotoPrint het recht een eventueel reeds geleverd ondeugdelijk product te vervangen, dan wel te kiezen voor restituering van het aankoopbedrag. In dat laatste geval wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden.

 3. Zowel in geval van een vordering tot nakoming, als in geval van ontbinding van de overeenkomst (of in geval van de keuze van JouwFotoPrint voor het restitueren van het koopbedrag overeenkomstig lid 1) is JouwFotoPrint slechts aansprakelijk voor de door de klant door de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst geleden schade indien de oorzaak van de tekortkoming aan de zijde van JouwFotoPrint is terug te voeren op opzet dan wel grove schuld van JouwFotoPrint. De aansprakelijkheid van JouwFotoPrint is voorts per bestelling beperkt tot den hoogste het netto factuurDerhalve kunnen (factuurbedrag exclusief btw). In geval van een bestelling bestaande uit meerdere afzonderlijke onderdelen, is de aansprakelijkheid van JouwFotoPrint beperkt tot dat deel van het netto factuurbedrag behorende bij het gedeelte van de bestelling ter zake waarvan JouwFotoPrint is tekortgeschoten.

 4. De klant dient het geleverde product terstond na aflevering op gebreken te controleren. Eventuele gebreken in het geleverde dient de klant zo mogelijk direct na aflevering, doch uiterlijk binnen drie werkdagen na aflevering schriftelijk dan wel langs elektronische weg aan JouwFotoPrint te melden. Na afloop van deze termijn wordt het geleverde geacht te beantwoorden aan de tussen JouwFotoPrint en de klant gesloten overeenkomst.

 5. In geval van betaling op rekening wordt de factuur, behoudens reclame binnen drie werkdagen na ontvangst van de factuur, door de klant geacht als juist en verschuldigd te zijn aanvaard.

Artikel 8 - Verplichtingen van JouwFotoPrint bij eventuele herroeping

 1. Als JouwFotoPrint de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

 2. JouwFotoPrint vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door JouwFotoPrint in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. Tenzij JouwFotoPrint aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 3. JouwFotoPrint gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.

 4. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft JouwFotoPrint de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 2. In afwijking van het vorige lid kan JouwFotoPrint producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar JouwFotoPrint geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien JouwFotoPrint dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 2. Kortingen zijn nooit in combinatie geldig. In geval van gecombineerde korting geldt het hoogste kortingspercentage.

Artikel 10 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. JouwFotoPrint staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat JouwFotoPrint er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 2. Een door JouwFotoPrint, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover JouwFotoPrint kan doen gelden indien JouwFotoPrint is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van JouwFotoPrint, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. JouwFotoPrint zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan JouwFotoPrint kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal JouwFotoPrint geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 10 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 10 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal JouwFotoPrint het bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.

 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij JouwFotoPrint tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan JouwFotoPrint bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 6. Wanneer door JouwFotoPrint niet binnen deze levertijd wordt geleverd, is JouwFotoPrint pas in verzuim nadat de klant JouwFotoPrint schriftelijk of langs elektronische weg in gebreke heeft gesteld en een laatste termijn voor nakoming heeft gesteld van tenminste veertien dagen en de nakoming door JouwFotoPrint binnen deze termijn is uitgebleven.

Artikel 12 - Betaling

 1. De klant dient direct bij de bestelling via de aangegeven betaalmogelijkheden op de website de betaling volledig te voldoen.

 2. In geval van betaling op rekening dient de klant de betalingstermijn vermeld in de factuur in acht te nemen. Indien geen betalingstermijn op de factuur staat vermeld geldt een betalingstermijn van veertien dagen.

 3. In geval van betaling op rekening blijft het door JouwFotoPrint geleverde product eigendom van JouwFotoPrint totdat de volledige koopprijs door de klant is voldaan.

 4. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan JouwFotoPrint te melden.

 5. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door JouwFotoPrint is gewezen op de te late betaling en JouwFotoPrint de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is JouwFotoPrint gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. JouwFotoPrint kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 13 - Klachtenregeling

 1. Klachten dienen door de klant te worden gemeld door het invullen van het beschikbaar online klachtenformulier.

 2. JouwFotoPrint beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij JouwFotoPrint.

 4. Bij JouwFotoPrint ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door JouwFotoPrint binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 5. De klant dient JouwFotoPrint in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen JouwFotoPrint en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.